Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

Αείλανθος ο υψηλότατος
(200η φωτογραφία)